பால் தினகரன் மீது ஜாமக்காரன் கடும் கூற்றச்சாட்டு

சகோ.தினகரன் மறைவை தெடர்நது நடை பெற்ற சம்பவங்களை குறித்து டாக்டர்.புஷ்பராஜ் அவர்கள் தமது இதழில் பால் தினகரனை குற்றம் சாட்டி எழுதியுள்ளார்

சகோ.தினகரனுக்கும் தமக்கும் இருந்த அல்லது இருக்கின்ற உறவை பற்றி மணம் திறந்துள்ள டாக்டர்.புஷ்பராஜ் அவர்கள், சில இடங்களில் சகோ.தினகரன் செய்த சில தவறுகளையும் சுற்றி காட்டியுள்ளார்.  இருவருடைய இளமைகால ஊழியங்கள் எப்படி இருந்தது? மதுரையில் கையெந்திபவனில் சாப்பிட்டது, ஜெபிப்பதற்காக சகோ.தினகரன் அவர்கள் டாக்டர்.புஷ்பராஜ் தேடி வருவது என அந்த கால நடப்புகளை எழுதியுள்ளார்.

அதே சமயத்தில் சகோ.தினகரன் இறந்த பின்பு நடை பெற்ற சம்பவங்களை தவறு என்று சுட்டி காண்பிக்கவும் தவறவில்லை. தமது அன்பு நண்பன் அல்லது சகோதரன் இறுதி காரியம் செய்வதற்கு என்னிடம்  பணம் இல்லை என்று பால் தினகரன் கூறிய வார்த்தைகளை கண்டிக்கிறார்.

 அனேக இடங்களில் தினகரன் பாராட்டினாலும் அவர் செய்த பல காரியங்கள் தவறு என்று கூறுகிறார்.

மேலும் படிக்க : http://www.jamakaran.com/tam/2008/april/

Advertisements

Malayalam Christian Songs – www.salvationtv.in – Devana En Nanba

TOP 5 Malayalam Christian Site

Malayalam Christian TV – www.salvationtv.in

Malayalam Christian Forum – www.tamilchristians.com

For Malayalam Christian Songs – www.tamilchristiansongs.org

Free Mp3 Songs www.tcsong.com

Malayalam Christian Radio – www.tamilchristian.in

 

 

Malayalam Christian FM

www.Salvationtv.in is Start the FIRST Real Malayalam Christian FM to Listen Online Radio Pls visit

Click Here to Listen – mms://salvationtv.in/livefm or Pls vist www.salvationtv.in 

Salvation TV

LIVE CALL- +919962060150.

 

Malayalam Christian Song

 www.salvationtv.tv

 

STATEMET OF FAITH www.salvationtv.in

  We believe in one God, the Father Almighty, Son and Holy Spirit, Creator of all things.
   We believe in Jesus Christ, the only begotten Son of God, our Lord.  He was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, was crucified, died and was buried.  The third day He arose again from the dead, and ascended into heaven. Now He is seated at the right hand of God the Father Almighty, and is true God and true man. 
   We believe the Bible in its entirety is the inspired Word of God and infallible, rule for faith and conduct.
   We believe in the resurrection of the dead, the eternal happiness of the saved, and the eternal punishment of the lost.
   We believe in personal salvation of believers through the shed blood of Jesus Christ.
   We believe in sanctification through the Word of God and by the Holy Spirit, and we believe in personal holiness, purity of heart and life.
   We believe in divine healing, through the faith in the Name of the Lord Jesus Christ, and that healing is included in the Redemption.
   We believe in the Christian’s hope of the second coming of our Lord Jesus Christ and the final judgment.

Malayalam Christian Songs

 www.tamilchristian.tv

History

It was in the year 1999 I joined in an International Evangelistic ministry named “Jesus Calls” as a Video Editor. During those days, the Lord has put immense thought about the perishing souls, who would be burning eternally, in the lake of fire. I had the same feeling similar to Jeremiah that my bones became stand still and dysfunctional. While I was singing a song “Must I go an empty handed?” the Spirit of God revealed to me that my hands were empty without even a single soul. I felt ashamed and broke myself, and cried for three hours.
Years passed by. But the fire and passion has kept on burning in my heart. The red flame never quenched to any lower degree. It is God who lit the spark, so who can quench the fire?  With the fire burning I joined the Angel TV and continued working there as a Video Editor. My responsibility elevated from Video Editor to as a Media Manager. I felt God’s hand was with me in all my moves and whatever I touched the Lord turned out to be victorious. All the glory is to God alone.
In 2004, on one Sunday afternoon, while I was sleeping, I felt something super-natural taking place in me but I could not understand what was it. I was so insensitive to realize that, that was God’s appointed time to bring a turning point in my life. My hands and legs became numb. In that appointed time God showed me that I was in a place where green pastures spread over a breath. In a far place, I saw a magnificent white marble palace with all its splendor and glory. I thought that this may be the parliament of our country or the American White House. But I was not satisfied comparing that palace with these buildings because the palace I saw in my vision was incomparable with any of the palaces in the world. When I looked at the pinnacle of the palace, I saw a dish antenna. My curiosity elevated much higher than the antenna, and I saw the banyan trees in the background and the ocean, like a big blue carpet, spreading over to the horizons.   
The splendorous scene made me to shout JESUS!!! And in the very next moment, I came to my conscious and felt severe headache for fifteen minutes. Hundreds and thousands of questions sprang like a river in my mind, when I got up from the bed. But I was keeping on pondering over the experience and praying to the Lord for His guidance.  In the meantime, the telecast of Angel TV was inaugurated successfully in December 2005 and God has used me there as an instrument in all my endeavors.
In June 2006, Bro. Mani Iyer visited me first time in my office at Angel TV. Looking at me he said, “Listen to what God is telling about you. You will be here for another six months and then, you will have a new TV channel in your hands.  God is going to do this for you, and you need to be faithful to Him”. Hearing his word as prophesy, I laughed within me, just like Sarah. But just like Mary, I questioned within that, “How will this happen to me?” I could not believe whatever he said, because I never ever thought of leaving Angel TV. That was the time I was feeling homely in the ministry and the channel was riding successfully with the full cooperation of the viewers. But sooner I understood that my thoughts are not His thought and my ways are not His ways..
In a few months time, the founder of Angel TV, Sadhu Sundar Selvaraj announced that the channel is going to be closed soon. Hearing this, the entire spiritual fraternity of Malayalam Nadu stood shocked and I was no exception. Accordingly the channel was closed, but the founder promised me that he would keep me with him in his ministry, since I was faithful to him. But I did not have the clear guidance from the Lord whether I should be with him in his ministry for I was in a state of confusion and I could not decide anything.
It was on December 29, 2006 at 2:15 a.m. I was in half sleep. I felt the presence of the Lord hauled inside my room. I realized the emptiness in me, in the presence of the Most High God. I wept and wept, and shouted like Isaish, “Oh, I’m perished”, with a trembling heart, I confessed all my sins and felt my heart was lightened as I was turning towards God. In that vision I saw a white screen before my eyes, and an inscription “Healing Time!” was flashed. Along with that inscription, I saw some more programs listed. I could hear God speaking to me: “This is how the programs should be in the channel, which you are going to start”. I said, “Lord, I cannot do this, for I am not worthy to do this type of ministry. May be, people like Bro. Dhinakaran or Bro. Mohan. C. Lazarus or Bro. Jawahar Samuel can do this type of ministry but I can work under them”. But the Lord said, “No, I want you to do it”. To that I replied, “Lord I am a small boy”. But the Lord persuaded me, “Don’t call yourself as small boy; I can use a small David to kill giant Goliath. Just confess that you can do it”. With great hesitant I asked, “Lord, I need millions of rupees to run a channel and where would I go for it?” With an authoritative voice, the Lord replied, “I will give you the money, and I want you to confess that you will do it.”
I would like to call this experience as Mount Horeb argument, because the Almighty God, who overcame Moses in the burning bush, had also over came in that room. That very moment I confessed that I would do. Immediately, a strong hand engulfed my neck and hastened to strangle. At that moment I shouted “the Blood of Jesus”. Suddenly I felt I was released from the iron fisted strangles and the presence of God hauled over me. Soon I took my mobile phone and typed a short message to founder of the Angel TV, asking him to pray for me. Then I had a sound sleep.
Only when the Angel TV was closed, I understood the prophecy of God through Bro Mani Iyer,   My heart was filled with thanks giving and praises to the Lord for the wonderful way He had led me. On February 12, 2007 during a fasting prayer, God was talking to us about His sufferings on the Cross. When I worshipped the Lord with a contrite and broken heart, I said, “Lord, did you not suffer all these sufferings for me?” God strengthened me saying, “If I have given myself to you, will I not supply all your needs also?” From that moment onwards I had completely given up my unbelief. I trusted the Lord that He would go before me to meet all the financial needs of this ministry.
When I was contemplating on what would be the objective and name of the channel, the Lord had clearly led me to Matthew 28 :18 – 20 emphasizing that, this channel should proclaim the Gospel of Salvation throughout the world, so this has to be named as Salvation TV. As soon as I decided the name, the presence of the Lord filled me more and more.
This Mission did not come out of my own will but from heaven, anchored in the will of God. Uphold us in your prayers. God has given me a committed team of young boys, who share the same vision and burden along with me to fulfill His perfect will. I thank God for giving me an opportunity to share this vision with you. I need your prayers and financial support.

Launching Milestones
August 27, 2007 – the First launching of Christian Songs through IPTV
December 1, 2007 – Launching of telecasting the Salvation TV in Vellore District                                                                                                       
                                     (Total population 42 Lakhs)
March 14, 2008 – First live audio feed in Vellore
April 1, 2008 – Audio and Video Vellore live

Promotional Events
February 2, 2008 – First Thanksgiving Service in Vellore
April 19, 2008 – Family gathering in Vellore

www.salvationtv.in

New Hope TV

New Hope TV Live  -2008

One day Prayer Seminar & Revival Meeting

Theme: Standing in the Gap

Date 31st May 2008 Time 9.30 amd to 2.30pm and 5.30 pm and 8.30 pm

Indian Campus Crusade for Christ Hennur Main road Bangalore-84

Speaker

Bro.Victor P.Lawrence